Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Z.P.H. EDEL.


I. Strony transakcji

Właścicielem sklepu internetowego Z.P.H. EDEL jest firma Z.P.H. EDEL  Domaniew 18, 05-840 Brwinów, NIP 534-021-21-75, zwana dalej w Regulaminie  Z.P.H. EDEL lub sklep internetowy.
Zamówienia w Z.P.H. EDEL składać może wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem – zwany dalej w Regulaminie Kupującym,


II. Oferta
 1. Z.P.H. EDEL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2.  
 3. Zamówienia można składać tylko na towary opisane jako dostępne.
 4. Z.P.H. EDEL dokłada wszelkich starań, aby prezentowana oferta była zawsze aktualna. W przypadku, gdyby okazało się, że zamówiony towar nie jest dostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany oraz zostaną mu przedstawione możliwe rozwiązania. Z.P.H. EDEL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego pieniądze zostaną w całości zwrócone.
 5. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych. Wszystkie towary pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki oraz są oryginalnie opakowane przez producenta.
 6. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do składania ofert kupna (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.


III. Zamówienia
 1. Zamówienia w Z.P.H. EDEL można składać za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.edel.pl, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@edel.pl.
 2. Zamówienie, niezależnie od formy w jakiej zostało złożone, musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, jego adres pocztowy, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu oraz wszystkie dane do faktury (jeśli zamawiający chce ją otrzymać). Ponadto w zamówieniu muszą się znajdować dokładne nazwy (symbole) i ilości zamówionych towarów, wybrana forma płatności i sposób dostawy.
 3. W związku z pkt 2. niniejszego paragrafu, osoba składająca zamówienie musi posiadać własne konto e-mail i móc podać numer telefonu pod którym można się z nią skontaktować.
 4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje wraz z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika Z.P.H. EDEL, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Zamówień, które zostały przekazane do realizacji nie można już modyfikować. Niemożliwa jest również zmiana zamówień, które otrzymały finalną decyzję kredytową. Modyfikacja zamówienia może nastąpić jedynie poprzez wysłanie stosownej informacji e-mailem na adres sklep@edel.pl zawierającej numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego. Z.P.H. EDEL wyśle wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres, informującą o przekazaniu zamówienia do realizacji
IV. Anulowanie zamówienia

 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał przelew jako formę płatności za zamówienie i należność nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego w ciągu 5 dni kalendarzowych od przesłania Kupującemu danych do przelewu, Z.P.H. EDEL ma prawo anulować zamówienie.
 2. Z.P.H. EDEL zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia, jeżeli Kupujący w ciągu ostatniego pół roku dokonał co najmniej 3 zamówień i zamówienia te nie zostały sfinalizowane z jego winy, w tym również poprzez odstąpienie przez Kupującego od umowy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Kupujący może anulować zamówienie w przypadku nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji.
 4. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną (liczy się data dostarczenia pisma do Z.P.H. EDEL) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Jeżeli zamówienie nie zostało przekazane do realizacji, Kupujący może anulować zamówienie bez podania przyczyny. Anulowanie zamówienia może nastąpić jedynie poprzez wysłanie stosownej informacji e-mailem na adres sklep@edel.pl zawierającej numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego. Z.P.H. EDEL wyśle wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres, informującą o przekazaniu zamówienia do realizacji.
 6. Z.P.H. EDEL jest upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, lub braku kontaktu z Kupującym przez 5 dni kalendarzowych.

V. Realizacja zamówienia

 1. Towary wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych liczone od momentu:
 • wpłynięcia pieniędzy na konto Z.P.H. EDEL (płatność przelewem, płatności online)
 • uruchomienia kredytu (zakupy na raty)
 • otrzymania od Kupującego informacji o wysyłce za pobraniem
 1. W wyjątkowych sytuacjach Z.P.H. EDEL rezerwuje sobie prawo do wydłużenia czasu na wysyłkę towaru do 5 dni roboczych.
 2. Wysyłka towaru przeprowadzana jest przy współpracy z firmami kurierskimi. Czas oczekiwania na zamówione towary to czas realizacji zamówienia przez Z.P.H. EDEL plus czas dostarczenia przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską zgodnie z jej regulaminem (zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy).
 3. W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia Z.P.H. EDEL nie gwarantuje dotrzymania terminów określonych w pkt 1 i pkt. 2. niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5 000,00 zł Z.P.H. EDEL zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia.
 5. Kupujący może odebrać zakupione przedmioty w Siedzibie firmy (Domaniew 18, 05-840 Brwinów). Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

VI. Dostawa

 1. Z.P.H. EDEL realizuje dostawy zakupionych towarów tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Czas dostawy przedmiotu zamówienia przez firmy kurierskie wynosi 1 dzień roboczy, przy czym firmy kurierskie rezerwują sobie prawo do dostarczenia przesyłki do 4 roboczych od momentu jej nadania.
 3. Dostawa towaru realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00. Doręczenia w późniejszych godzinach lub w soboty można uzgadniać indywidualnie, jednak Z.P.H. EDEL nie daje gwarancji, że taka opcja będzie możliwa. Nie ma możliwości zawężenia przedziału godzin dostarczenia przesyłki. Nie ma możliwości dostarczenia przesyłki w niedziele i święta.
 5. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek o wadze powyżej 30 kg do mieszkania, W przypadku zamówienia towarów cięższych niż 30kg, kurier zobowiązany jest jednie wyładować przesyłkę z samochodu.
 6. W chwili dostarczenia przesyłki kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie jest w żaden sposób uszkodzone, lub naruszone. W przypadku gdy
 7. a) stan przesyłki nie budzi zastrzeżeń, Kupujący kwituje odbiór przesyłki, a następnie w obecności kuriera sprawdza stan zakupionych towarów znajdujących się w przesyłce. Jeśli Kupujący stwierdzi uszkodzenie zakupionych towarów, należy przystąpić do sporządzenia protokołu szkody.
 8. b) stan przesyłki budzi podejrzenia i Kupujący odmawia jej przyjęcia. W takim wypadku zastosowanie ma punkt 8 niniejszego paragrafu.
 9. c) stan przesyłki budzi podejrzenia, ale Kupujący chce sprawdzić stan zakupionego towaru. W takim wypadku Kupujący musi pokwitować odbiór przesyłki. Wtedy może sprawdzić stanu zakupionego towaru w obecności kuriera. Jeśli okaże się, że zakupiony towar jest uszkodzony należy przystąpić do sporządzania protokołu szkody.
 10. POKWITOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI BEZ SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU SZKODY W OBECNOŚCI KURIERA ZAMYKA DROGĘ REKLAMACJI.
 11. Protokół szkody otrzymany od kuriera, należy wypełniać zgodnie ze stanem faktycznym. Poprawnie wypełniony protokół szkody powinien być sporządzony w chwili odbioru paczki od kuriera, na druku przewoźnika i posiadać wypełnione wszystkie pozycje w tym protokole zgodnie z prawdą i ze stanem faktycznym. Ważnym jest by starannie wypisać uszkodzenie (o ile to możliwe jak najszczegółowiej) i ewentualny powód uszkodzenia (np. pęknięta matryca w notebooku będąca najprawdopodobniej następstwem przebicia opakowania; dziura w opakowaniu zewnętrznym towaru) jak również wszelkie zabezpieczenia towaru do transportu (oznaczenia transportowe, rodzaj wypełniacza itp.) Oryginał lub kopię podpisanego przez kuriera i Kupującego protokołu szkody, należy wysłać do Z.P.H. EDEL pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny znajdujący się na końcu niniejszego Regulaminu, lub poczta elektroniczną na adres sklep@edel.pl. Po sporządzeniu protokołu szkody Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować Z.P.H. EDEL o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo. Dane kontaktowe podane są na końcu niniejszego Regulaminu. Zwlekanie lub brak wyżej wymienionej informacji może skutkować wydłużeniem czasu rozpatrzenia reklamacji.
 12. Po poprawnym dopełnieniu czynności opisanych w punkcie 5b lub 8. niniejszego paragrafu, Z.P.H. EDEL wyśle Kupującemu inny egzemplarz zakupionego towaru, lub w przypadku braku na stanie przez okres 20 dni roboczych, zwróci Kupującemu kwotę jaką wpłacił za uszkodzony towar.
 13. Z.P.H. EDEL nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się firm kurierskich z umów obsługi przewozowej.
 14. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego i wróci do sklepu internetowego, Kupujący ponosi koszta jej powrotu do oraz ponownego wysłania.
 15. Jeżeli w przesyłce nie ma dowodu zakupu, oznacza to, że zostanie on wysłany osobno, na ten sam adres co zamówione produkty.

VII. Gwarancja
 1. Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych, w których to również zawarty jest czas obowiązywania gwarancji.
 2. Karta gwarancyjna zakupionego towaru może nie być podstemplowana. W takim przypadku Kupujący powinien samodzielnie wypełnić kartę gwarancyjną. W miejscu pieczątki sklepu należy przykleić naklejkę z pieczątka firmową Z.P.H. EDEL. Naklejka zostanie wysłana Kupującemu listownie. Opcjonalnie Kupujący może przesłać listem poleconym kartę gwarancyjną na adres korespondencyjny Z.P.H. EDEL. Podstemplowana karta gwarancyjna zostanie odesłana Kupującemu listem poleconym na koszt sklepu internetowego.
 3. W przypadku gdy sklep internetowy Z.P.H. EDEL nie jest podmiotem udzielającym gwarancji, wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji .

VIII. Niezgodność towaru z umową
 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., Z.P.H. EDEL odpowiada przed Kupującym za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący powinien poinformować Z.P.H. EDELtelefonicznie lub emailem (dane kontaktowe znajdują się na dole niniejszego Regulaminu) oraz wypełnić formularz odstąpienia od umowy. (kliknij, aby przejść do formularza)
 3. Z.P.H. EDEL ustosunkowuje się do żądania Kupującego w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego produktu wraz z formularzem odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania Kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz technicznych, okres oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć o czas takiej ekspertyzy.
 5. Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dotycząca zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dotycząca ewentualnej niezgodności towaru z umową, była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).
 6. Jeżeli żądanie Kupującego było bezzasadne, koszty dostawy ponosi Kupujący.

IX. Gwarancja Zadowolenia
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Kupujący będący Konsumentem (czyli osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (kliknij tu aby pobrać). Koszt odesłania towaru do sklepu internetowego pokrywa Kupujący.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty przez Z.P.H. EDEL tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, nieoklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania i musi zawierać wszystkie elementy z jakimi został wysłany..
 3. W przypadku zwrotu towaru opisanego w punkcie 1. Z.P.H. EDEL gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.
 4. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Biuro Obsługi Klienta naszego sklepu wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

 

X. Postanowienia Końcowe

 1. Zarejestrowanie konta, lub złożenie zamówienia w Z.P.H. EDEL przez Kupującego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego Z.P.H. EDEL są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Z.P.H. EDEL informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach sklepu internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Z.P.H. EDEL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice ze stanem faktycznym.
 4. Osoba rejestrująca się w serwisie lub składająca zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu poprawnego zrealizowania zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002 r., Nr 101 poz926 włącznie z póź.zm) Klient ma prawo do zażądania ich usunięcia, wprowadzenia zmian lub zaprzestania ich przetwarzania. Każde takie żądanie musi być zgłoszone w formie pisemnej.
 5. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przekazanie adresu e-mail Kupującego do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Z.P.H. EDEL i Ceneo SA danych osobowych klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie, uniemożliwi dokonanie sprzedaży i w związku z tym zamówienie nie będzie przyjęte.
 7. Wszystkie zdjęcia towarów, ich specyfikacje techniczne i niektóre opisy są zamieszczone w Z.P.H. EDEL na podstawie art 334 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Każda osoba korzystająca z witryny internetowej Z.P.H. EDEL wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Z.P.H. EDEL wszelkich informacji zamieszczonych przez nią w serwisie, a w szczególności opinii, wypowiedzi i materiałów.
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Zapraszamy do zakupów!


Zespół Z.P.H. EDEL
Powrót